HYDROGEOLOGIA:

 • Projektowanie, wykonywanie i dokumentowanie ujęć wód podziemnych (studni)
 • Formalności związane z eksploatacją wód podziemnych (karty kodowe, książki eksploatacji studni)
 • Określanie głębokości występowania i kierunku spływu wód podziemnych
 • Projektowanie i wykonywanie odwodnień budowlanych
 • Badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wód podziemnych
 • Operaty wodno-prawne
 • Projektowanie i wykonawstwo odwiertów dla pozyskiwania ciepła z ziemi (pompy ciepła)

OCHRONA ŚRODOWISKA:

 • Badania gruntu i wód podziemnych dla przedsięwzięć mogących oddziaływać negatywnie na środowisko
 • Określanie naturalnego tła hydrogeochemicznego
 • Oceny stopnia zanieczyszczenia i kierunku migracji wód zanieczyszczonych
 • Tworzenie i obsługa sieci monitoringu gruntów i wód podziemnych
 • Ocena przydatności gruntu do rozsączania ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Automatyczne pomiary np. wysokości zwierciadła wody , wilgotności gruntu i inne

GEOLOGIA INŻYNIERSKA I GEOTECHNIKA:

 • Projektowanie, wykonywanie i dokumentowanie badań podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa ogólnego i komunikacyjnego
 • Laboratoryjne i terenowe ustalanie parametrów geotechnicznych gruntów
 • Sporządzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Doradztwo w zakresie wzmacniania gruntów słabych, stosowania specjalistycznych metod fundamentowania